tatsumi blog

散歩と写真

好きな花

 

 

 

2018年 6月16日 熱海 

 

2018-06-16 ランタナ 001-2

RICOH GR 

 

ランタナ